ANA SƏHİFƏ | LAYİHƏ HAQQINDA | SAYT HAQQINDA | EFFEKTİV TƏŞƏBBÜSLƏR MƏRKƏZİ | TƏDBİRLƏR | LINKLƏR | ƏLAQƏ

-AZ -RU -EN
Axtarış


Əlaqə

(99412) 497 74 31
(99412) 497 74 32

 

 

 Diaspora > Dövlət siyasəti > Dünya azərbaycanlılarının II qurultayı

Dünya azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı

Müs­tə­qil­lik döv­rün­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı mil­li döv­lət qu­ru­cu­lu­ğu sa­hə­sin­də mü­hüm nai­liy­yət­lər əl­də et­miş, özü­nün hü­qu­qi-si­ya­si, so­sial-iq­ti­sa­di da­yaq­la­rı­nı möh­kəm­lən­dir­miş, iq­ti­sa­di po­ten­sia­lı­na, de­mok­ra­tik in­ki­şaf sə­viy­yə­si­nə, bey­nəl­xalq aləm­də tut­du­ğu möv­qe­yə gö­rə re­gio­nun li­der döv­lə­ti­nə çev­ril­miş­dir.

Qa­za­nıl­mış nai­liy­yət­lər öl­kə da­xi­lin­də mil­li bir­li­yin tə­min olun­ma­sı­na, dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı ara­sın­da həm­rəy­li­yin güc­lən­mə­si­nə sə­bəb ol­muş­dur. Öl­kə­mi­zin irə­li­yə doğ­ru at­dı­ğı hər bir ad­dım, qa­zan­dı­ğı nai­liy­yət dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mı­zı da­ha da ruh­lan­dır­mış, on­la­rın müs­tə­qil döv­lə­ti­mi­zə ina­mı­nı, mil­li hiss­lə­ri­ni və gə­lə­cə­yə ümid­lə­ri­ni ar­tır­mış, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın mil­li ma­raq­la­rı ət­ra­fın­da sıx bir­ləş­mə­lə­ri üçün zə­min ya­rat­mış­dır.

Dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın müs­tə­qil döv­lə­ti­miz və va­hid məq­səd ət­ra­fın­da bir­ləş­di­ril­mə­si ide­ya­sı­nın müəl­li­fi ümum­mil­li li­de­ri­miz Hey­dər Əli­yev ol­muş­dur. O, xa­ric­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın bir­li­yi və təş­ki­lat­lan­ma­sı mə­sə­lə­si­ni da­im diq­qət mər­kə­zin­də sax­la­mış, müx­tə­lif xa­ri­ci öl­kə­lə­rə et­di­yi çox­say­lı sə­fər­lər­də Azər­bay­can dias­po­ru­nun nü­ma­yən­də­lə­ri ilə gö­rüş­lər ke­çir­miş, on­la­rın prob­lem və qay­ğı­la­rı ilə ya­xın­dan ma­raq­lan­mış­dır. Hey­dər Əli­ye­vin Sə­rən­ca­mı ilə 2001-ci il no­yab­rın 9-10-da Ba­kı­da ke­çi­ril­miş Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın I Qu­rul­ta­yı xa­ric­də­ki soy­daş­la­rı­mı­zın azər­bay­can­çı­lıq ide­ya­sı ər­ta­fın­da bir­lə­şə­rək təş­ki­lat­lan­ma­sı ba­xı­mın­dan ta­ri­xi əhə­miy­yət kəsb et­miş, dias­por hə­rə­ka­tı­nın in­ki­şa­fın­da ye­ni mər­hə­lə­nin baş­lan­ğı­cı­nı qoy­muş­dur.

Qu­rul­tay­dan bir ne­çə ay son­ra, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 2002-ci il 5 iyul ta­rix­li Fər­ma­nı ilə Xa­ri­ci Öl­kə­lər­də Ya­şa­yan Azər­bay­can­lı­lar­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si ya­ra­dıl­mış, 2002-ci il de­kabr ayı­nın 27-də isə “Xa­ric­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar­la bağ­lı döv­lət si­ya­sə­ti haq­qın­da” Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Qa­nu­nu qə­bul edil­miş­dir.

Dün­ya­da fəa­liy­yət gös­tə­rən Azər­bay­can ic­ma­la­rı ilə məş­ğul olan döv­lət or­qa­nı­nın ya­ra­dıl­ma­sı və mü­va­fiq qa­nu­nun qə­bu­lu dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın mil­li bir­li­yi və təş­ki­lat­lan­ma­sı pro­se­si­ni da­ha da sü­rət­lən­dir­miş, soy­daş­la­rı­mı­zın öz ta­ri­xi Və­tə­ni ilə əla­qə­lə­ri­nin ge­niş­lən­di­ril­mə­si­ni tə­min et­miş, öl­kə­mi­zin ta­ri­xi və müa­sir hə­qi­qət­lə­ri­nin dün­ya ic­ti­maiy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı­na sti­mul ver­miş­dir.

A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı xa­ri­ci öl­kə­lər­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar­la əla­qə­lə­ri döv­lət si­ya­sə­ti­nin prio­ri­tet is­ti­qa­mət­lə­rin­dən bi­ri elan et­miş­dir. Dias­por qu­ru­cu­lu­ğu konk­ret bir dövr­lə məh­dud­laş­ma­yan, stra­te­ji əhə­miy­yə­tə ma­lik, dai­mi fəal­lıq və zəh­mət tə­ləb edən uzun­müd­dət­li pro­ses­dir. Elə bu­na gö­rə də bu sa­hə­də qa­za­nıl­mış nai­liy­yət­lə­ri və qar­şı­da du­ran və­zi­fə­lə­ri vax­ta­şı­rı mü­za­ki­rə et­mə­yə eh­ti­yac ya­ra­nır.

Xa­ri­ci öl­kə­lər­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın prob­lem və qay­ğı­la­rı­nı, on­la­rın bir­li­yi və təş­ki­lat­lan­ma­sı sa­hə­sin­də­ki möv­cud və­ziy­yə­ti təh­lil et­mək, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ilə əla­qə­lə­ri­nin da­ha da möh­kəm­lən­mə­si, öl­kə­miz­lə bağ­lı hə­qi­qət­lə­rin dün­ya ic­ti­maiy­yə­ti­nə çat­dı­rıl­ma­sı, dias­por qu­ru­cu­lu­ğu işi­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si sa­hə­sin­də qar­şı­da du­ran və­zi­fə­lə­ri mü­za­ki­rə et­mək məq­sə­di ilə qə­ra­ra alı­ram:

1. 2006-cı il mart ayı­nın 16-da Ba­kı şə­hə­rin­də Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın II Qu­rul­ta­yı ke­çi­ril­sin.

2. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin İc­ra Apa­ra­tı Xa­ri­ci Öl­kə­lər­də Ya­şa­yan Azər­bay­can­lı­lar­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si ilə bir­lik­də qu­rul­ta­yın ke­çi­ril­mə­si məq­sə­di ilə iş pla­nı ha­zır­la­yıb təs­diq et­sin və onun ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si­ni tə­min et­sin.

3. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti bu Sə­rən­cam­dan irə­li gə­lən mə­sə­lə­lə­ri həll et­sin.

İl­ham Əli­yev 

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti 

Ba­kı şə­hə­ri, 8 fev­ral 2006-cı il.

 Baku

World time
Xəbərlər

Azerbaycanli.org yeni dizaynda görüşünüzə gəlir [2014-04-11]


ətraflı

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi işğalçılara şamil edilmir [2014-04-11]

ətraflı

Əlaqələrimizə zərər vuracaq hər hansı addıma imkan verməyəcəyik [2014-04-05]

Türkiyə baş naziri növbəti seçkidə qələbədən sonra ilk səfərini Azərbaycana edib


ətraflı

Türkiyədə hakim partiyanın növbəti zəfəri [2014-03-31]

Bələdiyyə seçkilərində qələbədən sonra baş nazir Ərdoğan prezidentlik yarışına hazırlaşa bilər


ətraflı

AŞPA komitəsində miqrasiya və qaçqınlar problemi müzakirə edilib [2014-03-16]

Deputat Rövşən Rzayevin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı təklifi qəbul olunub


ətraflı

Reyqanın gündəliyindəki Qarabağ qeydləri [2014-03-08]

ABŞ rəsmi dairələri Qarabağ münaqişəsindən nə vaxt və necə xəbər tutub? Araşdırma


ətraflı

İsraildə bir il davam etmiş “Xocalıya ədalət” sərgisinə yekun vurulub [2014-03-03]

10 şəhərdə nümayiş olunan sərginin “Rəy kitabı” Milli Məclisin deputatı Fuad Muradova təqdim edilib


ətraflı

“Dünya Xocalıda nə baş verdiyi barədə düşünməlidir” [2014-02-27]

ətraflı

“O torpaqlarda onlar bizimlə birgə yaşayacaqlar” [2014-02-26]

Millət vəkili Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə dialoq haqqında” - VİDEO


ətraflı

Xocalı həqiqətləri dünyanın gözündə [2014-02-24]

ətraflı

Digər xəbərlər

Site by Premium AD, 2009