ANA SƏHİFƏ | LAYİHƏ HAQQINDA | SAYT HAQQINDA | EFFEKTİV TƏŞƏBBÜSLƏR MƏRKƏZİ | TƏDBİRLƏR | LINKLƏR | ƏLAQƏ

-AZ -RU -EN
Axtarış


Əlaqə

(99412) 497 74 31
(99412) 497 74 32

 

 

 Tariximiz > Azərbaycanın dövlətçilik tarixi

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi

(keçidlər)

 

Qədim tarix:

 

Manna dövləti.

Midiya.

Atropatena.

Qafqaz Albaniyası.

 * * *

Orta əsrlər:

 

Sacilər dövləti  (879-941)

Böyük Səlcuq İmperiyası - 1037 – 1194.

Atabəylər dövləti - 1135 – 1191.

Elxanilər dövləti - 1256 – 1335.

Qaraqoyunlular - 1375 – 1468.

Ağqoyunlular - 1378 – 1508.

Şirvanşahlar - 1206 – 1413.

Səfəvilər - 1501 – 1722.

Qacarlar - 1794 – 1925.

Azərbaycan xanlıqları - 1736 – 1828.

 * * *

Yeni tarix:

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 1918-1920.

Azərbaycan SSR - 1920 – 1991.

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən.

 

 * * *

Azərbaycan tarixi:

qədim dövrdən bugünədək 

(xronologiya)

120-100-40-30-cu minilliklər – İbtidai icma quruluşunun formalaşması.
1,5 min. il—150—120 minilliklər —
Quruçay mədəniyyətinin dövrü.
Təxm. 40—35 min—12—10 min il —
Paleolit dövrü.
10—12 min il əvvəl —
Qobustanda həyatın başlanması.
10—12 min il—8 min əvvəl —
Mezolit dövrü.
e.ə. 7—6 minilliklər —
Neolit dövrü.
e.ə. 6—4 minilliklər —
Eneolit dövrü.

e.ə. 4 minilliyin əvvəli — Bəsit dulus çarxının meydana gəlməsi.
e.ə. 4 min. II yarısı—2 min. sonu —
Tunc dövrü.
e.ə. 4 min. sonu—3 minillik — Erkən tunc dövrü.
Kür-Araz mədəniyyəti.
e.ə. 3 min. yarısı — Əmlak və sosial bərabərsizliyin artması.

e.ə. 3 min. axırıncı rübü—2 min. I yarısı — Orta tunc dövrü. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü.
e.ə. II min. I yarısı — Şəhərsalma mədəniyyətinin təşəkkülü.
e.ə. II min.—I min. əvvəli — Naxçıvan mədəniyyəti.

e.ə. XIV—VIII əsrlər — Son tunc və ilk dəmir dövrü.
e.ə. XIV—VIII əsrlər —
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti.
e.ə. XIV—VII əsrlər —
Talış-Muğan mədəniyyəti.
e.ə. XIII—XII əsrlər — Borsunlu kurqanı.
e.ə. XII—XI əsrlər — Sarıçoban kurqanı.
e.ə. VII—V əsrlər — İnkişaf etmiş dəmir dövrü.

e.ə. III min. I yarısı — Erkən dövlət qurumu Aratta.
e.ə. XXVIII—XXIV əsrlər — Şumer şəhər-dövlətləri.
e.ə. III min. II yarısı — Kuti və Lullubi dövlətlərinin yaranması.

e.ə. təxm. 2240—2220-ci illər — Elam hökmdarı Kutik-İnşuşinakın hakimiyyəti.
e.ə. t. 2236—2200-ci illər — Akkad hökümdarı Naram-Suenin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2230—2200-ci illər — Lullubi hökmdarı Satuninin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2225—2205-ci illər — Kuti hökmdarı Enridavazirin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2220—2170-ci illər — Lullubi hökmdarı İmmaşqunun hakimiyyəti.

e.ə. t. 2204—2197-ci illər — Kuti hökmdarı İmtanın hakimiyyəti.
e.ə. t. 2200—2175-ci illər — Akkad hökmdarı Şarkalişarrinin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2198—2192-ci illər — Kuti hökmdarı İnqeşauşun hakimiyyəti.
e.ə. t. 2191—2185-ci illər — Kuti hökmdarı Sarlaqın hakimiyyəti.
e.ə. 2184—2178-ci illər — Kuti hökmdarı Yarlaqaşın hakimiyyəti.
e.ə. t. 2177—2171-ci illər — Kuti hökmdarı Elulumeşin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2175-ci il — Kuti sülaləsinin İkiçayarasında hakimiyyətə gəlməsi.

e.ə. t. 2170—2150-ci illər — Lullubi hökmdarı Anubaninin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2135—2133-cü illər — Kuti hökmdarı Laharabın hakimiyyəti.
e.ə. t. 2127—2120-ci illər — Kuti hökmdarı Puzur-Suenin hakimiyyəti.
e.ə. t. 2120—2113-cü illər — Kuti hökmdarı Yarlaqandanın hakimiyyəti.

e.ə. t. 2112—2105-ci illər — Kuti hökmdarı Siumun hakimiyyəti.
e.ə. t. 2112—2003-ci illər — III Ur sülaləsinin hökmranlığı.

e.ə. 2104-cü il — İkiçayarasında Kuti hakimiyyətinin süqutu.
e.ə. 2093—2046-cı illər — Ur hökmdarı Şulqinin hakimiyyəti.
e.ə. II minillik — Dövlət qurumlarının parçalanması.

e.ə. II min. I yarısı — Turukki və su tayfalarının siyasi fəaliyyətinin başlanması.
e.ə. 1813—1781-ci illər — Assur hökmdarı I Şamşi-Adadın hakimiyyəti.
e.ə. 1797—1757-ci illər — Assur hökmdarı I İşme-Daqanın hakimiyyəti.

e.ə. 1792—1750-ci illər — Babilistan hökmdarı Hammurapinin hakimiyyəti.
e.ə. 1307—1275-ci illər — Assur hökmdarı I Adadnirarinin hakimiyyəti.
e.ə. 1274—1245-ci illər — Assur hökmdarı I Salmanasarın hakimiyyəti.
e.ə. 1244—1208-ci illər — Assur hökmdarı I Tükulti-Ninurtanın hakimiyyəti.

e.ə. IX—VIII əsrlər — Midiya ərazisində xırda vilayət hakimləri.
e.ə. IX əsr. I yarısı — Zamua ölkəsində xırda dövlət qurumları.
e.ə. 883—859-cu illər — Assur hökmdarı II Aşşurnasirpalın hakimiyyəti.

e.ə. 880-ci il — II Aşşurnasirpalın Zamua ölkəsinə yürüşü.
e.ə. 859—824-cü illər — Assur hökmdarı III Salmanasarın hakimiyyəti.
e.ə. 825—812-ci illər — Urartu hökmdarı İşpuininin hakimiyyəti.

e.ə. 823—811-ci illər — Assur hökmdarı V Şamşi-Adadın hakimiyyəti.
e.ə. 820-ci il — V Şamşi-Adadın Nairi ölkəsinə hərbi səfəri.
e.ə. 810—783-cü illər — Assur hökmdarı III Adadnirarinin hakimiyyəti.

e.ə. 810—781-ci illər — Urartu hökmdarı Menuanın hakimiyyəti.
e.ə. 781—760-cı illər — Urartu hökmdarı I Argiştinin hakimiyyəti.
e.ə. 775-ci il — I Argiştinin Mannaya soxulması.

e.ə. 773—693-cü illər — Skit padşahlığının mövcud olması.
e.ə. 760—730-cu illər — Urartu hökmdarı II Sardurinin hakimiyyəti.

e.ə. t. 750-ci il — II Sardurinin Mannada işğalı.
e.ə. 744—727-ci illər — Assur hökmdarı III Tiqlatpalasarın hakimiyyəti.
e.ə. 740—719-cu illər — Manna hökmdarı İranzunun hakimiyyəti.

e.ə. 730—714-cü illər — Urartu hökmdarı I Rusanın hakimiyyəti.
e.ə. 722—705-ci illər — Assur hökmdarı II Sarqonun hakimiyyəti.
e.ə. 719-cu il — Mannada İranzuya qarşı üsyan.

e.ə. 718—716-cı illər — Manna hökmdarı Azanın hakimiyyəti.
e.ə. t. 716—680-cı illər — Manna hökmdarı Ullusununun hakimiyyəti.
e.ə. 714-cü il — II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü.

e.ə. t. 712—675-ci illər — Midiya hökmdarı Deyokun hakimiyyəti.
e.ə. VII əsr — Sakların Albaniyada məskunlaşması.
e.ə. 681-668-ci illər — Assur hökmdarı Asarhaddonun hakimiyyəti.

e.ə. t. 675-653-cü illər — Midiya hökmdarı Faraortanın hakimiyyəti.
e.ə. t. 675-650-ci illər — Manna hökmdarı Ahşerinin hakimiyyəti.
e.ə. 668-626-cı illər - Assur hökmdarı Aşşurbanipalın hakimiyyəti.
e.ə. 653-625-ci illər - Midiya skitlərin hakimiyyəti altında.
e.ə. 650-ci il - Aşşurbanipalın Manna qoşununu məğlub etməsi.

e.ə. t. 650-630-cu illər - Manna hökmdarı Yallinin hakimiyyəti.

e.ə. 640-629-cu illər - Fars hakimi İkirim hakimiyyəti.
e.ə. 625-585-ci illər - Midiya hökmdarı Kiaksarın hakimiyyəti.

e.ə. 615-612-ci illər - Midiyanın Assuriya ilə müharibəsi.
e.ə. 585-ci il - Kiaksarın Lidiya ilə sülh müqaviləsinin bağlanması.
e.ə. 585-550-ci illər - Midiya hökmdarı Astiaqın hakimiyyəti.

e.ə. 584-558-ci illər - Fars hakimi I Kambizin hakimiyyəti.
e.ə. 558-530-cu illər - Fars hökmdarı II Kirin hakimiyyəti.
e.ə. 550-330-cu illər - Əhəmənilər sülaləsinin hakimiyyəti.
e.ə. 550-ci il - Midiyanın suquta uğraması.

e.ə. 530-cu il - II Kirin massaget tayfalarına qarşı yürüşü.
e.ə. 530-522-ci illər - Fars hökmdarı II Kambizin hakimiyyəti.
e.ə. 522-521-ci illər - Qaumata-Bardi və Əhməni dövlətində üsyanlar.
e.ə. 522-486-cı illər - Fars hökmdarı I Daranın hakimiyyəti.
e.ə. 486-465-ci illər - Fars hökmdarı Kserksin hakimiyyəti.
e.ə. 336-323-cü illər - Makedoniyalı İsgəndərin hakimiyyəti.

e.ə. 334-326-cı illər - Makedoniyalı İsgəndərin Şərq yürüşü.
e.ə. 333-cü il - Anadolu İsgəndərin hakimiyyəti altında.
e.ə. 331-ci il - Qavqamela (Cancal) düzənliyində döyüş.

e.ə. 330-cu il - Əhəməni dövlətinin süqutu.
e.ə. 327-ci il - Baktriya və Soqdanın İskəndər tərəfindən tutulması.
e.ə. 327-ci il - İsgəndərin Hindistana yürüşü.

e.ə. 323-cü il - Adərbayqan (Atropatena) dövlətinin yaranması.

Ətraflı bax:

 Baku

World time
Xəbərlər

Azerbaycanli.org yeni dizaynda görüşünüzə gəlir [2014-04-11]


ətraflı

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi işğalçılara şamil edilmir [2014-04-11]

ətraflı

Əlaqələrimizə zərər vuracaq hər hansı addıma imkan verməyəcəyik [2014-04-05]

Türkiyə baş naziri növbəti seçkidə qələbədən sonra ilk səfərini Azərbaycana edib


ətraflı

Türkiyədə hakim partiyanın növbəti zəfəri [2014-03-31]

Bələdiyyə seçkilərində qələbədən sonra baş nazir Ərdoğan prezidentlik yarışına hazırlaşa bilər


ətraflı

AŞPA komitəsində miqrasiya və qaçqınlar problemi müzakirə edilib [2014-03-16]

Deputat Rövşən Rzayevin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı təklifi qəbul olunub


ətraflı

Reyqanın gündəliyindəki Qarabağ qeydləri [2014-03-08]

ABŞ rəsmi dairələri Qarabağ münaqişəsindən nə vaxt və necə xəbər tutub? Araşdırma


ətraflı

İsraildə bir il davam etmiş “Xocalıya ədalət” sərgisinə yekun vurulub [2014-03-03]

10 şəhərdə nümayiş olunan sərginin “Rəy kitabı” Milli Məclisin deputatı Fuad Muradova təqdim edilib


ətraflı

“Dünya Xocalıda nə baş verdiyi barədə düşünməlidir” [2014-02-27]

ətraflı

“O torpaqlarda onlar bizimlə birgə yaşayacaqlar” [2014-02-26]

Millət vəkili Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə dialoq haqqında” - VİDEO


ətraflı

Xocalı həqiqətləri dünyanın gözündə [2014-02-24]

ətraflı

Digər xəbərlər

Site by Premium AD, 2009