ANA SƏHİFƏ | LAYİHƏ HAQQINDA | SAYT HAQQINDA | EFFEKTİV TƏŞƏBBÜSLƏR MƏRKƏZİ | TƏDBİRLƏR | LINKLƏR | ƏLAQƏ

-AZ -RU -EN
Axtarış


Əlaqə

(99412) 497 74 31
(99412) 497 74 32

 

 

 Qarabağ ədəbiyyatı > Xronoqraf > Biblioqrafiya (Azərbaycan dilində)

Qarabağ ədəbiyyatı

(ensiklopedik xronoqraf)

Biblioqrafiya

I. Kitablar (çap və elektron nəşrlər):

1. Firudin bəy Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. - B.: Elm.- 21sm .1-ci cild. - 1978. - 599 s.

* * *

2. Firudin bəy Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı : 2 cilddə. - B.:Elm.-21sm . 2-ci cild, 1981. - 460 s.

* * *

3. Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları /S. Mümtaz; Tərtib edən və ön sözün müəllifi: R. Tağıyev; Red.: M. Adilov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 440 s.

* * *

4. Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri. I cild /Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

* * *

5. Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeiri. II cild /tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

* * *

6. Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeiri. III cild /tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

* * *

7. XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. 424 səh.

* * *

8. XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası: (1905-1920-ci illər) / tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.

* * *

9. Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr: 2 cilddə. I cild / tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

* * *

10. Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr: 2 cilddə. II cild / tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

* * *

11. Azərbaycan qadın şairləri antologiyası. - Bakı, "Avrasiya press", 2005, 400 səh.

* * *

12. Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu: monoqrafiya; elmi red. N. Cəfərov B.: Elm və təhsil, 2009.- 255, [1] s.

* * *

13. Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epik şeirin inkişafı (XIII-XIV əsrlər). Elmi red. T.H.Kərimli B.: ADPU, 2008.- 128 s.

* * *

14. Gülşəni Şeyx İbrahim Bərdəi. Divan [Mətn] /Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.

* * *

15. Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov, B.: Şərq-Qərb, 2006. -232 s.

* * *

16. Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917) [Mətn] /Mir Cəlal; Elmi red. və çapa hazırlayanı: Təhsin Mütəllimov.- B.: Ziya-Nurlan, 2004.- 392 s.

* * *

17. Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] /F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil. B.: [ADPU], 2009.- 435, [1] s., portr.

* * *

18. Kişvəri Nemətullah. Əsərləri [Mətn] /Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 176 s.

* * *

19. Məsihi. Vərqa və Gülşa [Mətn] /Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

* * *

20. Hüsenov Süleyman. Qasım bəy Zakir [Mətn] /S. Hüseynov; elmi red. R. Məhərrəmova; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: Yazıçı, 2010.- 342 s.

* * *

21. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri: I cild [Mətn] /Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.- 504 s.,1 portr.

* * *

22. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə. I cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 360 s.

* * *

23. Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005. -280 s.

* * *

24. Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı= Шуша - древний край Азербайджана = Shusha - old Azerbaijan land // lay. rəhbəri D. Musayev .- Bakı, 2009.- 41 s.

* * *

25. Qasım Hacıyev. Bərdə şəhəri. Coğrafi, siyasi və mədəni tarixi. – Bakı, Uni-Print, 2008. – 250 s.

* * *

26. Bərdə və bərdəlilər (Bibliоqrafik məlumat kitabı, tərtib edəni Xuraman Ismayılоva). – Bakı, «Nərgiz» nəşriyyatı, 2010, – 448 səh.

* * *

27. Qarabağ. Yaddaş (tərtib edəni: Anar Xəlilov; baş məsləhətçi: Qasım Hacıyev, tarix elmləri doktoru; “Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” ictimai birliyinin nəşri). – Bakı, “MHS – poliqraf”, 2010, 192 səh.

* * *

28. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət (Tərtib edəni: Səbuhi Əhmədov). – Bakı, "Ayna Mətbu Evi", 2006, 268 səh.

* * *

29. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri [Mətn] /Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

* * *

30. Zakir Qasım bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.-400 s.

* * *

31. Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri [Mətn] /Х. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.- 88 s.

* * *

32. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri [Mətn] /Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

* * *

33. Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

* * *

34. Simürğ Tağı Şahbazi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 168 s.

* * *

35. Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv). Ən yеni Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri. Mоnоqrаfiyа və ədəbi tənqidi məqаlələr. – Bаkı, 2008, 554 s.

* * *

II. Məqalələr:

1. Elçin Mehrəliyev. Qarabağla bağlı şifahi və yazılı ədəbi nümunələrin meydana gəlməsinə dair.

2. Vüqar Abbasov. Qarabağın ilk orta əsrlər tarixinin tədqiqinə dair yazılı qaynaqlar və arxeoloji tədqiqatlar haqqında.

3. Rəna Baxışova. XIX əsrdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində humanitar elmin inkişafına dair.

4. Qurban Bayramov. Qarabağ elm və mədəniyyət mərkəzi kimi.

5. Namiq Musalı. XVII əsrdə Qarabağ bəylərbəyliyində yaşayıb-yaratmış üç tarixçi haqqında.

6. Yunis Hüseynov. Qarabağın tarixi “Qarabağnamə”lərdə.

7. Rəna Mirzəzadə. Qarabağın gender tarixi: ictimai-siyasi mənzərə.

8. Sevda Süleymanova. XX əsrin əvvəllərində Qarabağ bölgəsində milli oyanış.Baku

World time
Xəbərlər

Azerbaycanli.org yeni dizaynda görüşünüzə gəlir [2014-04-11]


ətraflı

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi işğalçılara şamil edilmir [2014-04-11]

ətraflı

Əlaqələrimizə zərər vuracaq hər hansı addıma imkan verməyəcəyik [2014-04-05]

Türkiyə baş naziri növbəti seçkidə qələbədən sonra ilk səfərini Azərbaycana edib


ətraflı

Türkiyədə hakim partiyanın növbəti zəfəri [2014-03-31]

Bələdiyyə seçkilərində qələbədən sonra baş nazir Ərdoğan prezidentlik yarışına hazırlaşa bilər


ətraflı

AŞPA komitəsində miqrasiya və qaçqınlar problemi müzakirə edilib [2014-03-16]

Deputat Rövşən Rzayevin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı təklifi qəbul olunub


ətraflı

Reyqanın gündəliyindəki Qarabağ qeydləri [2014-03-08]

ABŞ rəsmi dairələri Qarabağ münaqişəsindən nə vaxt və necə xəbər tutub? Araşdırma


ətraflı

İsraildə bir il davam etmiş “Xocalıya ədalət” sərgisinə yekun vurulub [2014-03-03]

10 şəhərdə nümayiş olunan sərginin “Rəy kitabı” Milli Məclisin deputatı Fuad Muradova təqdim edilib


ətraflı

“Dünya Xocalıda nə baş verdiyi barədə düşünməlidir” [2014-02-27]

ətraflı

“O torpaqlarda onlar bizimlə birgə yaşayacaqlar” [2014-02-26]

Millət vəkili Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə dialoq haqqında” - VİDEO


ətraflı

Xocalı həqiqətləri dünyanın gözündə [2014-02-24]

ətraflı

Digər xəbərlər

Site by Premium AD, 2009