ANA SƏHİFƏ | LAYİHƏ HAQQINDA | SAYT HAQQINDA | EFFEKTİV TƏŞƏBBÜSLƏR MƏRKƏZİ | TƏDBİRLƏR | LINKLƏR | ƏLAQƏ

-AZ -RU -EN
Axtarış


Əlaqə

(99412) 497 74 31
(99412) 497 74 32

 

 

 Diaspora > Dövlət siyasəti > Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı

Dünya Azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı

Bu il öl­kə­mi­zin ic­ti­mai-si­ya­si hə­ya­tın­da əla­mət­dar ha­di­sə - Azər­bay­ca­nın döv­lət müs­tə­qil­li­yi­nin 10 il­lik yu­bi­le­yi ge­niş qeyd olu­nur. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 20 mart 2001-ci il ta­rix­li fər­ma­nı ilə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın döv­lət müs­tə­qil­li­yi­nin onun­cu il­dö­nü­mü­nə həsr edi­lən təd­bir­lər pla­nı təs­diq olun­muş və onun hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si üçün öl­kə­mi­zin bü­tün gu­şə­lə­rin­də əmə­li iş­lər apa­rı­lır.

Azər­bay­ca­nın on il­lik müs­tə­qil in­ki­şaf yo­lu­nun təh­li­li­nə həsr olun­muş el­mi sim­po­zium və konf­rans­lar ke­çi­ri­lir, bu müd­dət ər­zin­də əl­də olun­muş nai­liy­yət­lə­ri əks et­di­rən sər­gi­lər, ki­no­film­lər nü­ma­yiş et­di­ri­lir, çap mə­mu­la­tı ha­zır­la­nır, müx­tə­lif küt­lə­vi təd­bir­lər təş­kil edi­lir.

Bü­tün ob­yek­tiv çə­tin­lik­lə­rə, bu və ya di­gər prob­lem­lə­rə bax­ma­ya­raq, ta­ri­xi ba­xım­dan ol­duq­ca qı­sa bir müd­dət - on il ər­zin­də xal­qı­mı­zın əvəz­siz mil­li sər­və­ti olan müs­tə­qil­li­yin qo­ru­nub möh­kəm­lən­di­ril­mə­si, de­mok­ra­tik hü­qu­qi, dün­yə­vi döv­lət qu­ru­cu­lu­ğu­nun hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si, ye­ni iq­ti­sa­di mü­na­si­bət­lər sis­te­mi­nin ya­ra­dıl­ma­sı, öl­kə­də ic­ti­mai-si­ya­si sa­bit­li­yin bər­qə­rar edil­mə­si, əha­li­nin təh­lü­kə­siz­li­yi­nin və ri­fa­hı­nın tə­min edil­mə­si sa­hə­lə­rin­də qa­za­nıl­mış nai­liy­yət­lər Azər­bay­ca­nın in­ten­siv in­ki­şaf döv­rü­nə qə­dəm qoy­ma­sı­na im­kan ya­rat­mış­dır.

Bu gün qə­tiy­yət­lə de­mək olar ki, Azər­bay­can­da ar­tıq so­sial-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fın ye­ni mər­hə­lə­si­nin möh­kəm tə­mə­li qo­yul­muş və öl­kə­miz müs­tə­qil in­ki­şaf yo­lu ilə inam­la irə­li­lə­yir. Azər­bay­can müs­tə­qil döv­lət ki­mi bü­tün dün­ya­da ta­nı­nır və dün­ya bir­li­yin­də öz la­yiq­li ye­ri­ni tu­tur. Müs­tə­qil­li­yi­miz sar­sıl­maz, dön­məz xa­rak­ter al­mış­dır.

Müs­tə­qil in­ki­şaf yo­lun­da atıl­mış hər bir uğur­lu ad­dım, əl­də edil­miş hər bir qə­lə­bə xal­qı­mı­zı azad, müs­tə­qil Azər­bay­ca­nın xoş­bəxt gə­lə­cə­yi­nə də­rin nik­bin­lik və bö­yük inam­la bax­ma­ğa ruh­lan­dı­rır, ona ye­ni güc, qüv­vət ve­rir. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın hər bir uğu­ru dün­ya­nın han­sı öl­kə­sin­də ya­şa­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq bü­tün həm­və­tən­lə­ri­mi­zin də qəlb­lə­rin­də bö­yük qü­rur və if­ti­xar his­si do­ğu­rur. Bü­tün dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın əc­dad­la­rı­nın məs­kə­ni, ta­ri­xi və­tə­ni olan Azər­bay­can soy­daş­la­rı­mı­zın da­im diq­qət mər­kə­zin­də­dir.

Öl­kə­mi­zin in­ki­şaf və tə­rəq­qi yo­lun­da­kı nai­liy­yət­lə­rin­də dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yan, ürək­lə­rin­də Azər­bay­can ama­lı­nı da­şı­yan bü­tün həm­və­tən­lə­ri­mi­zin də öz pa­yı var­dır. Müs­tə­qil Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı dün­ya­nın ay­rı-ay­rı öl­kə­lə­ri­nə sə­pə­lən­miş soy­daş­la­rı­mı­za doğ­ma ata­lıq duy­ğu­la­rı bəs­lə­yir, öz öv­lad­lıq borc­la­rı­nı la­yi­qin­cə ye­ri­nə ye­ti­rə bil­mə­lə­ri üçün on­la­ra la­zı­mi im­kan­la­rın ya­ra­dıl­ma­sı­na səy gös­tə­rir.

A­zər­bay­can­lı­lar mi­nil­lik­lər bo­yu öz­lə­ri­nin doğ­ma tor­pa­ğı olan ta­ri­xi Azər­bay­can əra­zi­sin­də ya­şa­ya­raq dün­ya si­vi­li­za­si­ya­sı­na bö­yük töh­fə­lər ver­miş­lər. Mü­ha­ri­bə­lər, in­qi­lab­lar, hər­bi mü­na­qi­şə­lər, dün­ya­da ge­dən müx­tə­lif ic­ti­mai-si­ya­si pro­ses­lər nə­ti­cə­sin­də Azər­bay­can par­ça­lan­mış, azər­bay­can­lı­la­rın bir qis­mi öz yurd-yu­va­la­rın­dan di­dər­gin sa­lın­mış, de­por­ta­si­ya­la­ra mə­ruz qal­mış, bir-bi­rin­dən ay­rı düş­müş­dür. İş tap­maq, təh­sil al­maq məq­sə­di­lə doğ­ma yur­du tərk edə­rək baş­qa öl­kə­lər­də qə­rar tu­tub ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar da var­dır.

Be­lə­lik­lə də, azər­bay­can­lı­lar ta­ri­xi Azər­bay­can tor­paq­la­rın­dan bü­tün dün­ya­ya ya­yıl­mış­lar. Hal-ha­zır­da on­lar dün­ya­nın bir çox öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yır­lar. Ru­si­ya­da, Uk­ray­na­da, Müs­tə­qil Döv­lət­lər Bir­li­yi­nin di­gər öl­kə­lə­rin­də, Bal­tik­ya­nı öl­kə­lər­də, Av­ro­pa­da, Ame­ri­ka­da, Şərq öl­kə­lə­rin­də iri Azər­bay­can ic­ma­la­rı ya­ran­mış­dır.

Öz doğ­ma yur­dun­da ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar baş­qa öl­kə­lər­də məs­kun­laş­mış həm­və­tən­lə­ri ilə hə­mi­şə ma­raq­lan­mış, on­lar­la əla­qə­lər ya­rat­maq ar­zu­su ilə ya­şa­mış­lar. La­kin keç­miş so­vet döv­lə­ti­nin qa­da­ğa­la­rı bu ar­zu­nun hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si­nə im­kan ver­mə­miş­dir. So­vet re­ji­mi­nin zəif­lə­mə­yə baş­la­dı­ğı 80-ci il­lə­rin son­la­rın­da Azər­bay­can xal­qı öz həm­və­tən­lə­ri ilə əla­qə­lər ya­rat­maq üçün səy­lə­ri­ni ar­tır­dı.

Azər­bay­can öz döv­lət müs­tə­qil­li­yi­ni bər­pa et­dik­dən son­ra Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı­nın Ali Məc­li­si 16 de­kabr 1991-ci il ta­rix­li qə­ra­rı ilə hə­min səy­lə­rin bö­yük əhə­miy­yə­ti­ni nə­zə­rə ala­raq de­kab­rın 31-ni Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik Gü­nü elan et­di. Son­ra bu bay­ra­mın bü­tün öl­kə­də rəs­mi qeyd edil­mə­si ba­rə­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ali So­ve­ti də qə­rar qə­bul et­di.

Be­lə­lik­lə, 1991-ci il­dən eti­ba­rən Azər­bay­can­da ha­mı­mız üçün əziz bir bay­ram olan 31 de­kabr - Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik Gü­nü tən­tə­nə ilə qeyd olu­nur. Bu bay­ram ay­rı-ay­rı öl­kə­lər­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar­la əla­qə­lər qur­maq, on­lar ara­sın­da bir­lik və həm­rəy­lik ya­rat­maq işin­də mü­hüm rol oy­na­yır.

Müs­tə­qil Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın da­xi­li və xa­ri­ci si­ya­sət sa­hə­lə­rin­də fəa­liy­yə­ti, əl­də et­di­yi uğur­lar bü­tün dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın mil­li şüu­ru­nu, özü­nü­dər­ki­ni, ana tor­pa­ğı Azər­bay­ca­na bağ­lı­lı­ğı­nı gü­nü-gün­dən möh­kəm­lən­di­rir. Azər­bay­can ic­ma­la­rı­nın ay­rı-ay­rı öl­kə­lər­də fəa­liy­yət gös­tə­rən cə­miy­yət­lə­ri, klub və dər­nək­lə­ri soy­daş­la­rı­mı­zın və həm­və­tən­lə­ri­mi­zin təş­ki­lat­lan­ma­sı, səy­lə­ri­nin bir­ləş­di­ril­mə­si, on­la­rın fəa­liy­yə­ti­nə məq­səd­yön­lü xa­rak­ter ve­ril­mə­si yo­lun­da fay­da­lı iş apa­rır, məs­kun­laş­dıq­la­rı öl­kə­lər­də Azər­bay­ca­nı da­ha ya­xın­dan ta­nıt­maq üçün müx­tə­lif təd­bir­lər gö­rür. Bu qu­rum­lar bir-bi­ri ilə, ha­be­lə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın hö­ku­mət və qey­ri-hö­ku­mət təş­ki­lat­la­rı ilə əla­qə­lər ya­ra­dır, əmək­daş­lıq et­mə­yə səy gös­tə­rir­lər.

Müs­tə­qil Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı isə bü­tün dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı­nın həm­rəy­li­yi­nə na­il ol­maq üçün öz üzə­ri­nə dü­şən ta­ri­xi mis­si­ya­nı ye­ri­nə ye­tir­mə­yə ça­lı­şır. Hə­min yol­da bu vax­ta ki­mi atıl­mış ad­dım­la­rın nə­ti­cə­lə­ri­nin təh­li­li gös­tə­rir ki, xa­ric­də­ki Azər­bay­can dias­po­ru­nun im­kan­la­rın­dan ge­niş is­ti­fa­də olun­ma­sı, müs­tə­qil Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın hə­ya­tı­nın müx­tə­lif sa­hə­lə­rin­də mey­da­na çı­xan prob­lem­lə­ri­nin həl­lin­də onun fə­al iş­ti­ra­kı­nın tə­min edil­mə­si, öl­kə­mi­zin bey­nəl­xalq nü­fu­zu­nun da­ha da art­ma­sı­na xid­mət edən mü­tə­şək­kil, san­bal­lı bir qüv­və­yə çev­ril­mə­si yo­lun­da hə­lə çox iş gö­rül­mə­li­dir. Be­lə bir işin məq­səd­yön­lü və uğur­lu ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si isə ilk növ­bə­də hə­min sa­hə­də top­lan­mış təc­rü­bə­nin hər­tə­rəf­li mü­za­ki­rə və təh­lil edi­lib mü­va­fiq stra­te­ji proq­ra­mın ha­zır­lan­ma­sı­nı tə­ləb edir.

Xa­ric­də ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mı­zın və həm­və­tən­lə­ri­mi­zin müs­tə­qil Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ilə əla­qə­lə­ri­nin da­ha da möh­kəm­lən­di­ril­mə­si, dün­ya azər­bay­can­lı­la­rı ara­sın­da bir­li­yin və həm­rəy­li­yin tə­min olun­ma­sı, ha­be­lə Azər­bay­can ic­ma­la­rı, cə­miy­yət və bir­lik­lə­ri­nin fəa­liy­yə­ti­nin güc­lən­di­ril­mə­si və əla­qə­lən­di­ril­mə­si ilə bağ­lı mə­sə­lə­lə­rin mü­za­ki­rə edil­mə­si zə­ru­rə­ti­ni nə­zə­rə ala­raq qə­ra­ra alı­ram:

2001-ci il no­yab­rın 9-10-da Ba­kı şə­hə­rin­də Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın I Qu­rul­ta­yı ke­çi­ril­sin.

A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin İc­ra Apa­ra­tı Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın I Qu­rul­ta­yı­nın ke­çi­ril­mə­si məq­sə­di­lə iş­çi qru­pu ya­rat­sın, iş pla­nı ha­zır­la­yıb təs­diq et­sin və onun ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si­nə nə­za­rət et­sin.

A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti bu sə­rən­cam­dan irə­li gə­lən mə­sə­lə­lə­ri həll et­sin.

 

Hey­dər Əli­yev

­A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti

­Ba­kı şə­hə­ri, 23 may 2001-ci ilBaku

World time
Xəbərlər

Azerbaycanli.org yeni dizaynda görüşünüzə gəlir [2014-04-11]


ətraflı

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi işğalçılara şamil edilmir [2014-04-11]

ətraflı

Əlaqələrimizə zərər vuracaq hər hansı addıma imkan verməyəcəyik [2014-04-05]

Türkiyə baş naziri növbəti seçkidə qələbədən sonra ilk səfərini Azərbaycana edib


ətraflı

Türkiyədə hakim partiyanın növbəti zəfəri [2014-03-31]

Bələdiyyə seçkilərində qələbədən sonra baş nazir Ərdoğan prezidentlik yarışına hazırlaşa bilər


ətraflı

AŞPA komitəsində miqrasiya və qaçqınlar problemi müzakirə edilib [2014-03-16]

Deputat Rövşən Rzayevin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı təklifi qəbul olunub


ətraflı

Reyqanın gündəliyindəki Qarabağ qeydləri [2014-03-08]

ABŞ rəsmi dairələri Qarabağ münaqişəsindən nə vaxt və necə xəbər tutub? Araşdırma


ətraflı

İsraildə bir il davam etmiş “Xocalıya ədalət” sərgisinə yekun vurulub [2014-03-03]

10 şəhərdə nümayiş olunan sərginin “Rəy kitabı” Milli Məclisin deputatı Fuad Muradova təqdim edilib


ətraflı

“Dünya Xocalıda nə baş verdiyi barədə düşünməlidir” [2014-02-27]

ətraflı

“O torpaqlarda onlar bizimlə birgə yaşayacaqlar” [2014-02-26]

Millət vəkili Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə dialoq haqqında” - VİDEO


ətraflı

Xocalı həqiqətləri dünyanın gözündə [2014-02-24]

ətraflı

Digər xəbərlər

Site by Premium AD, 2009