“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
02.02.2014, 21:02
3334

Çap və elektron mənbələr

Azərbaycan tarixi günbəgün /Tərtib edəni Vüqar Əliyev/ - Bakı,"Təknur", 2008. - 368 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi : 2007-ci il /Metodik tövsiyələr toplusu: Baş redaktor: K.Tahirov.- B., 2006.- 198 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2008-cı il /baş red. K.Tahirov.- B., 2007.- 183 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  - 2009 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Б.,  2008.- 389 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  - 2010 /[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. -434 s. 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 436 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2012 [Mətn]: Bakı, 2011.-319 s.

Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi: Dərslik /Elmi red.: Timuçin Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 864 s.

Rəhimli İlham. Üç əsrin yüz otuz ili: (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün) /Red: T. Əfəndiyev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 263 s. 

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Şərq teatrı tarixi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Aydın Talıbzadə; Elmi red. T.Əfəndiyev; Rəyçilər.

İ.Rəhimli, M.Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: Qanun, 2008.- 236 s. 

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti /R. Əfəndi; Red.: M. H. Abdullayev.-B.: Çaşıoğlu, 2001.- 312 s.

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.

Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları /S. Mümtaz; Tərtib edən və ön sözün müəllifi: R. Tağıyev; Red.: M. Adilov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 440 s.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri. I cild /Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.  

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeiri. II cild /tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: 3 cilddə. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeiri. III cild /tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası. - Bakı, "Avrasiya press", 2005, 400 səh.

Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917) [Mətn] /Mir Cəlal; Elmi red. və çapa hazırlayanı: Təhsin Mütəllimov.- B.: Ziya-Nurlan, 2004.- 392 s.

Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət (Tərtib edəni: Səbuhi Əhmədov). – Bakı, "Ayna Mətbu Evi", 2006, 268 səh.

XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. 424 səh. XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası: (1905-1920-ci illər) / tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005. 

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild (XIX əsr). - Bakı. ”Elm”. 2007. 504 səh. + 48səh. illüstrasiya.

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər). - Bakı. "Elm". 2008. 696 səh. + 40 səh. illüstrasiya.

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (aprel 1920 - iyun 1941). - Bakı. "Elm". 2008. 568 səh. + 48 səh. illüstrasiya.

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild ((1941-2002-ci illər). - Bakı. "Elm". 2008. 608 səh. + 80 səh. illüstrasiya).

* * *

►Elektron mənbələr:

az.wikipedia.org

ru.wikipedia.org

azerbaycanli.org

medeniyyet.az

kino təqvimi

Xəbərlər
Redaktorun seçimi