“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
15.06.2014, 16:40
2339

Kitablar (Azərbaycan dilində)

A- A+

1. Qarabaği, Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi / M. C. C. Qarabaği: tərc. F. Babayev; red. R. Əliyev, Ş. Tağıyeva; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.

- Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1959.-56 s.

* * *

2. Qarabağnamələr. Birinci kitab  /tərt. A. Fərzəliyev; elmi red. N. Axundov.

- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

* * *

3. Qarabağnamələr. İkinci kitab / tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev.

- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

* * *

4. Qarabağnamələr. Üçüncü kitab  /tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev.

- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

* * *

5. Göyüşov, Rәşid Baһadır oğlu. Qarabağın keçmişinә sәyaһәt. /R.B.Göyüşov; red. T.Babayev.

- Bakı: Azәrnәşr, 1993.- 83 s.

 * * *

6. Məmmədova, Həvva. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: erməni terrorizminin güclənməsi: 1918-1920. / H. Məmmədova; elmi red. A. İsgəndərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.

- Bakı: “Nağıl evi”, 2006.- 150,[2] s.

* * *

7. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər /Y.M.Mahmudov, K.K.Şükürov; ön sözün müəl. M. Əliyeva.

- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 380 s.

* * *

8. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild (ən qədimdən bizim eranın III əsri).

- Bakı. "Elm". 2007. 520 səh. + 40 səh. illüstrasiya

* * *

9. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (III-XIII əsrin I rübü).

- Bakı. "Elm". 2007. 608 səh. + 24 səh. illüstrasiya.

* * *

11. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild (XIII-XVIII əsrlər).

- Bakı. "Elm". 2007. 592 səh. + 56 səh. illüstrasiya.

* * *

12. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild (XIX əsr).

- Bakı. ”Elm”. 2007. 504 səh. + 48səh. illüstrasiya.

* * *

13. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər).

- Bakı. "Elm". 2008. 696 səh. + 40 səh. illüstrasiya.

* * *

14. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (aprel 1920 - iyun 1941).

- Bakı. "Elm". 2008. 568 səh. + 48 səh. illüstrasiya.

* * *

15. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild ((1941-2002-ci illər).

- Bakı. "Elm". 2008. 608 səh. + 80 səh. illüstrasiya).

* * *

16. Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə.

- Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 424 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100109011625893&ext=pdf

* * *

17. Ziya Bünyadov. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər). 

- Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 312 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20091230063127067&ext=pdf

* * *

18. Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. / Y. M. Mahmudov; elmi red. M. N. Mirzəyev; red. E. M. Lətifova.

- Bakı: Təhsil, 2005.- 140 s.

https://www.azerbaycanli.org/files/dovtar.pdf

* * *

19. Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı= Шуша - древний край Азербайджана = Shusha - old Azerbaijan land // lay. rəhbəri D. Musayev .

- Бакы, 2009.- 41 s.

http://www.elibrary.az/docs/shushakit.pdf

* * *

20. Atamoğlan Məmmədli. Ermənilərin gerçək tarixi.

- Bakı, 2008.

https://azerbaycanli.org/files/ermenilerin_gerchek_tarixi.pdf

* * *

21. Bakıxanov, Abbasqulu Ağa. Gülüstani-İrәm. /Tәrc. M.Әsgәrli; red. Ә.Әlәsgәrzadә.

- Bakı: “Minarә”, 2000.- 224 s.

http://www.elibrary.az/docs/gulustirem.pdf

* * *

22. Məmmədov, Tofiq Məhəmməd oğlu. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə: monoqrafiya. / T. M. Məmmədov; red. Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.

- Bakı: Təhsil, 2006. - 400 s.

http://www.elibrary.az/docs/Qafqaz.pdf

* * *

23. Nağıyev, H.  Azərbaycan tarixi (e.ə. IX-e.XII əsrləri): dərs vəsaiti. / H.Nağıyev, H.Verdiyeva; elmi red. Ə.Zeynalov.

- Bakı: “MBM” nəşriyyatı, 2007.- 102 s.

http://www.elibrary.az/docs/nagaztar.pdf

* * *

24. Qarayev, Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində: monoqrafiya. / E. T. Qarayev; elmi red.: T. T. Mustafazadə, G. Məmmədova .

- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2005. - 160 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20091230064021350&ext=pdf

* * *

25. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.

- Bakı, “Şərq - Qərb”, 2007,144 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100109010239274&ext=pdf

* * *

26. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. Naxçıvan xanlığı.

- Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 120 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401061841500&ext=pdf

* * *

27. Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti.

- Bakı: ”Şərq-Qərb”, 2007. 344 səh. + 8 səh.(illüst.)

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100105100239171&ext=pdf

* * *

28. R.İ.Dadaşova Səfəvilərin son dövrü (ingilisdilli tarixşünaslıqda).

- Bakı: «Nurlan»,  2003.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401050035276&ext=pdf

* * *

29. Çavçavadze, İ. Q. Erməni alimləri və fəryad edən daşlar. / İ. Q. Çavçavadze; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.

- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 34 s.

http://www.elibrary.az/docs/cavcavadze.pdf

* * *

30. Kərim Şükürov. Türkmənçay – 1828: Tarixi xronika (İxtisarla).

- Bakı: 2006, 188 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100506053543422&ext=pdf

* * *

31. Qarayev E.T. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində.

- Bakı, 2005.  160 səh.

http://www.elibrary.az/docs/qarayevsl.pdf

* * *

32. Qlinka, S.N. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri

/ S. N. Qlinka; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.

- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 128 s.

http://www.elibrary.az/docs/qlinka.pdf

* * *

33. Mayevski, V. Qafqazda erməni-tatar qırğını erməni məsələsinin mərhələlərindən biri kimi.

/ Tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.

- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 16 s.

http://www.elibrary.az/docs/mayevski.pdf

* * *

34. Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri.

/ Tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.

- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 13 s.

http://www.elibrary.az/docs/mayevski2.pdf

* * *

35. Pompeyev, Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində / Y. A. Pompeyev; tərc. Z. Mustafayev; red. İ. Ö. Vəliyev.

- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996. - 160 s.

http://www.elibrary.az/docs/pompeyev_xoc.pdf

* * *

36. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N. Mustafa; elmi red. E. Məhərrəmov.

- Bakı: Təhsil, 2006.- 92 s.

http://www.elibrary.az/docs/vandalizm_az.pdf

* * *

37. Mehdiyev, Ramiz. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri /R. Mehdiyev; məsul red. F. Abdullazadə.

- Bakı, 2000.- 68 s.

https://www.azerbaycanli.org/rmehdiyev.pdf

* * *

38. Qasımlı, Musa. Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər.

/ M. Qasımlı; elmi red. Ə. Həsənov.

- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006. - 608 s.

http://www.elibrary.az/docs/istiqlal.pdf

* * *

39. Qasımlı, Musa, Hüseynov Cavid. Azərbaycanın baş nazirləri / M. Qasımlı, C. Hüseynov.

- B.: Adiloğlu, 2005.- 134 s.

http://www.elibrary.az/docs/basnazir.pdf

* * *

40. Qasımlı, Musa, Hüseynova Elmira. Azərbaycanın xarici işlər nazirləri / M. Qasımlı, E. Hüseynova; red.: H. Əlibəyli, N. Axundov.

- B.: Adiloğlu, 2003. - 110 s.

http://www.elibrary.az/docs/gasimli.pdf

* * *

41. Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinə yeni baxış / M. P. Zülfüqarlı; red. Ə. Əliyev.

- Bakı : Təhsil NPM, 2007. - 90 s.

http://garabagh.ws/wp-content/uploads//2009/11/44.pdf

* * *

42. Aşırlı, Akif. Türkün Xocalı soyqırımı / A. Aşırlı; red. Ə. M. Həsənov.

- Bakı: Nurlan, 2005. - 152 s.

http://www.elibrary.az/docs/aaxocali.pdf

* * *

43. Heydər Əliyev: “Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik” /”Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron Kitabxana; red. heyəti: F. Babayev; red. M. Babayeva.

- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 472,[29] s. : rəngli foto.

http://www.elibrary.az/docs/osce_az.pdf

* * *

44. Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı : (1917-1918-ci illər). /V.Abışov; elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov.

- Bakı: Nurlan, 2007.- 176 s

http://www.elibrary.az/docs/abisvas.pdf

* * *

45. Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində /E.İ.Abdullayev.

- Bakı: Təhsil, 2004.- 216 s.

http://www.elibrary.az/docs/elshabd.pdf

* * *

46. Arzumanlı, Vaqif, Mustafa, Nazim. Tarixin qara səhifələri:

Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq
/ V. Arzumanlı, N. Mustafa.- B.: Qartal, 1998.- 218 s.

https://azerbaycanli.org/files/blackpages.pdf

* * *

47. Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında.

/T.H.Nəcəfli; elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan EA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.

- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 198 s.

http://www.elibrary.az/docs/nacaf_book.pdf

* * *

48. Hüsеynоv Yunis Rza оğlu. “Qarabağnamələr” Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi (monoqrafiya).

- Bakı, “Еlm”, 2007, 216 s.

https://azerbaycanli.org/files/Qarabagnameler.pdf

* * *

49. Pakrəvan, Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan: monoqrafiya.

/Ə.Pakrəvan; farscadan tərc. G.Cavanşir; red. İ.Ucaruh.

- Bakı: Qanun, 2007.- 208 s.

http://www.elibrary.az/docs/emne.pdf

* * *

50. Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası.  

/ V. Piriyev; elmi red. N. M. Vəlixanlı.

- Bakı: “Müəllim”, 2006. 84 s.

http://www.elibrary.az/docs/piriyev.pdf

* * *

51. Nәzirli, Şəmistan. Azәrbaycan generalları.  

/ Ş. Ә. Nәzirli; red. T. Muxtarova.

- Bakı: Gәnclik, 1991.- 204 s

http://http//www.elibrary.az/docs/nazirli.pdf

* * *

52. Xəliyəddin Xəlilli. Qarabağ: etnomədəni inkişaf tarixi (Monoqrafiya).

- Bakı, “Günəş”, 2006. 80 səh.

http://garabagh.ws/wp-content/uploads//2009/11/30.pdf

* * *

53. Mir Möhsün Həvvab. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası.

- Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1993. 124 səh.

http://www.xariciedebiyyat.azeriblog.com/2007/10/21/mir-mohsun-nevvab-1905-1906-ci-iller-ermeni-muselman-davasi

* * *

54. Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi.

- Bakı, “Avrasiya press” , 2006. 296 səh

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100102052006191&ext=pdf

* * *

55. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Tərtibatçısı və redaktoru: tarix elmlər doktoru, professor Süleyman Əliyarlı.

- Bakı: “Çıraq”, 2007. 400 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401055725223&ext=pdf

* * *

56. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. I cild.

- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004. 440 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401041857764&ext=pdf

* * *  

57. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. II cild.

- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005. 472 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401044623265&ext=pdf

* * *  

58. Bizi əsirlikdən qurtarın. (Tərt. Esmira Orucova, red. Mahir Cavadov).

-Bakı: “Qismət”, 2006. 680 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100507041029411&ext=pdf

* * *

59. Erix Fayql. Kəskin dönüş!

Erməni mifomaniyası və Həqiqət. Sənədlər.

http://karabakh-doc.azerall.info/ru/armyanstvo/arm72az.htm

* * *

60. Erməni terroru (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

Baş məsləhətçi: Eldar Mahmudov (Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri)

- Bakı: “Vətən”, 2005. 168 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20091230060024874&ext=pdf

* * *

61. Ataxan Paşayev. Köçürülmə.

- Bakı: Azərnəşr, 1995.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100506035140780&ext=pdf

* * *

62. Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu.

1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri / elmi məsləhətçi K. Vəliyev; red. M. Süleymanov.

- Bakı, 2009. – 432 s.

http://www.anl.az/el/n/nsh_1920qd.pdf

* * *

63. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu/Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.

- Bakı: Şuşa, 2002. - 192 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_1/index.htm

* * *

64. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov və b.

- Bakı: 2003. - 292 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_2/index.htm

* * *

65. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b.

- Bakı: 2004. - 296 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_3/index.htm

* * *

66. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov və b.

- Bakı:  2005. - 234 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_4/index.htm

* * *

67. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q. Ə. Qarannı, N. Səməndər.

- Bakı: 2006. - 252 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_5/index.htm

* * *

68. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.

- Bakı: Qanun, 2007. - 352 s.

http://www.anl.az/el/q/qarabag_6/index.htm

* * *

69. Şuşa həsrəti. Kitabxanalar üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

- Bakı: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007. - 39 s.

http://www.anl.az/down/shusha.pdf

* * *

70. Yaddan çıxmaz Qarabağ. Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

- Bakı: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007. - 34 s.

http://www.anl.az/el/y/ycq.pdf

 

 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi